Dokumentacja.
Dietetyk

Dieta i post dr Dąbrowskiej

Opis instalacji jest bardzo skromny, ale mam nadziejк їe wystarczaj±cy. Jeїeli bкdzie potrzeba (to zaleїy od waszych postуw) opis ten bкdzie rozwijany do stanu caіkowitej przejrzysto¶cii i zrozumienia. Opis przygotowaіem wzoruj±c siк na maszynie z zainstalowanym systemem Linux Debian Sarge. Je¶li podczas instalacji na innych systemach operacyjnych lub dystrybucjach zauwaїysz jakie¶ ciekawe lub dziwne rzeczy ktуrymi mуgіby¶ siк ze mn± podzieliж - bкdк wdziкczny za tak± informacjк.

Wymagane oprogramowanie:

  • Serwer bazy danych MySQL 4.x i wyїszej,
  • Serwer Apache 1.3.x i weїszej,
  • PHP w wersji co najmniej 4.x i wyїszej.

Instalacja.
Spakowane јrуdіa rozpakowujemy do katalogu Apacha. Najczк¶ciej dla Linuxa jest to /var/www lub /var/www/htdocs.
Nastкpnie tworzymy bazк danych. W tym celu logujemy siк do bazy danych jako administrator:

# mysql -u root -p
Po zalogowaniu importujemy bazк z pliku sqlowego
# source /scieїka/do/јrуdeі/baza/kuchnia.sql
jeїeli wszystko poszlo pomy¶lnie to przechodzimy do konfiguracji.

Konfiguracja
Wіa¶ciwie do konfiguracji naleїy tylko zmienienie w pliku config.php loginu i hasіa urzytkownika maj±cego dostкp do bazy.

© Copyright by Mikoіaj Czaja. All rights reserved.