Powszechna Licencja Publiczna GNU

Tіumaczenie GNU General Public License
Uwaga!
To jest nieoficjalne tіumaczenie Powszechnej Licencji Publicznej GNU na jкzyk polski. Nie zostaіo opublikowane przez Free Software Foundation i pod wzglкdem prawnym nie stanowi warunkуw rozpowszechniania oprogramowania stosuj±cego GNU GPL -- ustanawia je wyі±cznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak mamy nadziejк, їe pomoїe ono lepiej zrozumieж Licencjк osobom mуwi±cym po polsku.

Powszechna Licencja Publiczna GNU

Wersja 2, czerwiec 1991
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
Cambridge, MA 02139 USA. 

Zezwala siк na kopiowanie i rozpowszechnianie wiernych kopii niniejszego
dokumentu licencyjnego, jednak bez prawa wprowadzania zmian. 
Preambuіa

Wiкkszo¶ж licencji na oprogramowanie pomy¶lana jest po to, aby odebraж uїytkownikowi moїliwo¶ж swobodnego udostкpniania innym i zmieniania danego software'u. Natomiast w wypadku Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License, GPL) celem jest zagwarantowanie uїytkownikowi swobody udostкpniania i zmieniania tego wolnego oprogramowania, a wiкc danie pewno¶ci, iї oprogramowanie jest wolno dostкpne dla wszystkich uїytkownikуw. Niniejsza Powszechna Licencja Publiczna dotyczy wiкkszo¶ci oprogramowania wydawanego przez Fundacjк Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) oraz wszelkich innych programуw, ktуrych autorzy zobowi±zuj± siк do jej stosowania. (Niektуre rodzaje oprogramowania wydawanego przez Fundacjк objкte s± Powszechn± Licencj± Publiczn± GNU dla Bibliotek, GNU Library General Public License). Uїytkownik moїe stosowaж j± rуwnieї do swoich programуw.

Mуwi±c o wolnym oprogramowaniu mamy na my¶li swobodк, a nie cenк. Nasze Powszechne Licencje Publiczne wprowadzono po to, aby zapewniж Paсstwu swobodк rozpowszechniania kopii tego oprogramowania (i - je¶li kto¶ chce - pobierania za tк usіugк opіaty), jak rуwnieї aby udostкpniж kod јrуdіowy oraz umoїliwiж dokonywanie zmian tego oprogramowania lub wykorzystywania jego fragmentуw w nowych, wolnych programach. Nie bez znaczenia jest teї sama moїliwo¶ж dotarcia do Paсstwa z informacj± o wszystkich tych udogodnieniach.

W celu ochrony praw uїytkownika jeste¶my zmuszeni wprowadzaж ograniczenia zabraniaj±ce komukolwiek kwestionowanie jego praw albo sugerowanie rezygnacji z tych praw. Ograniczenia te sprowadzaj± siк do pewnych dla Paсstwa obowi±zkуw w przypadku rozpowszechniania przez Was kopii naszego oprogramowania b±dј dokonywania w nim zmian.

Na przykіad, je¶li rozprowadzacie Paсstwo kopie takiego programu, niezaleїnie czy gratisowo, czy za opіat±, musicie Paсstwo odbiorcy udzieliж wszelkich tych praw, jakie mieli¶cie sami. Musicie zapewniж mu rуwnieї otrzymanie kodu јrуdіowego (lub moїliwo¶ж otrzymania) oraz przedstawiж niniejsze Warunki, aby mуgі on poznaж swoje prawa.

Ochrona Paсstwa praw przebiega w dwуch etapach:

  1. zastrzegamy prawo wіasno¶ci autorskiej do oprogramowania,
  2. oferujemy Paсstwu niniejsz± licencjк, ktуra daje Wam sankcjonowane prawem zezwolenie na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego oprogramowania.

Ponadto dla ochrony tak autora, jak i naszej, pragniemy mieж pewno¶ж, їe kaїdy zrozumie, iї na niniejsze wolne oprogramowanie nie udziela siк gwarancji. W razie dokonania w nim przez kogo¶ modyfikacji i puszczenia dalej do obrotu, pragniemy, aby dalsi odbiorcy zdawali sobie sprawк z tego, їe problemy wprowadzone przez inne osoby nie s± wyrazem oryginalnych dziaіaс twуrcуw.

I rzecz ostatnia: kaїdemu wolnemu programowi stale zagraїaj± patenty na oprogramowanie. Naszym pragnieniem jest unikanie takiego niebezpieczeсstwa, kiedy redystrybutorzy wolnego programu indywidualnie uzyskuj± prawa patentowe, nadaj±c tym samym programowi charakter prawnie zastrzeїony. W celu zapobieїenia takim zjawiskom jednoznacznie wyja¶nili¶my, їe kaїdy patent musi byж wydawany albo dla swobodnego uїytku przez wszystkich, albo nie wydawany wcale.

Poniїej podajemy dokіadne zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania.

Zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania

0.
Niniejsza Licencja dotyczy programуw i innych prac, na ktуrych umieszczona jest pochodz±ca od wіa¶ciciela praw autorskich informacja, їe dany program lub praca moїe byж rozpowszechniana na warunkach niniejszej Powszechnej Licencji Publicznej. Uїywane poniїej sіowo "Program" oznacza wіa¶nie takie programy lub prace, za¶ okre¶lenie "praca oparta na Programie" dotyczy albo Programu, albo pochodz±cej od niego pracy w rozumieniu prawa autorskiego, to jest pracy zawieraj±cej Program lub jego czк¶ж dosіown±, b±dј zmodyfikowan± i/lub przeіoїon± na inny jкzyk. (W dalszym ci±gu niniejszego, pojкcie przekіadu wі±cza siк bez ograniczeс do terminu "modyfikacja"). Do kaїdego licencjobiorcy bкdziemy zwracaж siк "per Ty".

Niniejsza Licencja nie obejmuje dziaіaс innych niї kopiowanie, rozprowadzanie i modyfikowanie - nie mieszcz± siк one w jej zakresie. Czynno¶ж uїywania Programu nie jest poddana ograniczeniom, a produkty uzyskane z Programu objкte s± Licencj± tylko wtedy, gdy ich tre¶ж stanowi pracк opart± na Programie (niezaleїnie od stworzenia jej przy uїyciu Programu). To, czy fakt taki jest prawd±, zaleїy od tego, co dany Program wykonuje.

1.
Moїesz kopiowaж i rozprowadzaж w dowolnych mediach wierne kopie kodu јrуdіowego Programu w otrzymanej formie pod warunkiem, їe w widoczny sposуb i  odpowiednio podasz na kaїdej kopii wіa¶ciw± informacjк o prawie autorskim i zrzeczenie siк uprawnieс z tytuіu gwarancji; wszelkie napisy informacyjne na temat Licencji i faktu nieudzielania gwarancji musisz chroniж przed uszkodzeniem, za¶ wszystkim innym odbiorcom Programu musisz wraz z Programem wrкczaж egzemplarz niniejszej Licencji.

Moїesz pobieraж opіatк za fizyczn± czynno¶ж przekazania kopii i wedіug wіasnej decyzji moїesz za opіat± proponowaж ochronк gwarancyjn±.

2.
Moїesz modyfikowaж swoj± kopiк czy kopie Programu oraz dowolne jego czк¶ci, tworz±c przez to pracк opart± na Programie, jak rуwnieї kopiowaж i rozprowadzaж takie modyfikacje i pracк na warunkach podanych w pkt.1 powyїej - pod warunkiem przestrzegania caіo¶ci poniїszych wymogуw:

a.
Musisz spowodowaж umieszczenie na zmodyfikowanych plikach widocznej informacji o tym, їe dane pliki zostaіy przez ciebie zmienione, wraz z dat± dokonania zmian.

b.
Musisz doprowadziж do tego, aby kaїda rozpowszechniana lub publikowana przez ciebie praca, ktуra w caіo¶ci lub czк¶ci zawiera Program, albo pochodzi od niego lub jego czк¶ci, byіa w caіo¶ci i bezpіatnie licencjonowana dla wszelkich stron trzecich na warunkach niniejszej Licencji.

c.
Jeїeli zmodyfikowany program podczas korzystania z niego w normalnym trybie odczytuje polecenia interaktywnie, musisz spowodowaж, aby po uruchomieniu (uїyty w interaktywny sposуb w najzwyklejszym trybie), wydrukowywaі on lub wy¶wietlaі powiadomienie o odno¶nym prawie autorskim i braku gwarancji (ewentualnie o zapewnianiu gwarancji przez ciebie), oraz o tym, їe uїytkownicy mog± redystrybuowaж ten program na niniejszych warunkach wraz z informacj±, jak uїytkownik moїe zapoznaж siк z tre¶ci± niniejszej Licencji. (Wyj±tek: je¶li sam Program jest interaktywny, ale normalnie nie drukuje takiego powiadomienia, twoja praca oparta na nim teї nie musi wydrukowywaж takiego powiadomienia).

Niniejsze wymogi odnosz± siк do zmodyfikowanej pracy jako caіo¶ci. Je¶li daj±ce siк ustaliж sekcje danej pracy nie pochodz± od Programu i mog± byж racjonalnie uwaїane za samodzielne i odrкbne same w sobie, to niniejsza Licencja i jej warunki nie maj± zastosowania do takich sekcji przy rozprowadzaniu ich przez ciebie jako odrкbne prace. Je¶li jednak rozprowadzasz je jako czк¶ж caіo¶ci, bкd±cej prac± opart± na Programie, rozpowszechnianie tej caіo¶ci musi byж dokonywane na warunkach niniejszej Licencji, ktуrej zezwolenia dla innych licencjobiorcуw rozci±gaj± siк w  caіej szeroko¶ci na tк caіo¶ж, a tym samym i na kaїd± indywidualn± jej czк¶ж, niezaleїnie od jej autorstwa.

Dlatego teї intencj± tego fragmentu nie jest roszczenie sobie praw albo podwaїanie twych praw do pracy napisanej w caіo¶ci przez ciebie. Chodzi nam raczej o korzystanie z prawa kontrolowania dystrybucji pochodnych i zbiorowych prac opartych na Programie.

I jeszcze jedno: samo tylko poі±czenie z Programem (lub z prac± opart± na Programie) innej pracy - nie opartej na Programie, w ramach wolumenu no¶nika przechowywania lub dystrybucji, nie powoduje objкcia takiej pracy zakresem niniejszej Licencji.

3.
Moїesz kopiowaж i rozprowadzaж Program (lub opart± na nim pracк - zgodnie z pkt.2 w kodzie wynikowym lub w formie wykonywalnej w my¶l postanowieс pkt.1 i 2 powyїej, pod warunkiem zrealizowania rуwnieї poniїszych wymogуw:

a.
Musisz doі±czyж do niego odpowiadaj±cy mu, kompletny i moїliwy do odczytania przez urz±dzenia cyfrowe kod јrуdіowy, ktуry musi byж rozpowszechniany na warunkach pkt.1 i 2 powyїej i na no¶niku zwyczajowo uїywanym dla wzajemnej wymiany oprogramowania; lub

b.
doі±czyж do niego pisemn± ofertк, waїn± co najmniej 3 lata, przyznaj±c± kaїdej stronie trzeciej - za opіat± nie przekraczaj±c± twego kosztu fizycznego wykonywania dystrybucji јrуdіa - kompletn±, odczytywaln± przez urz±dzenia cyfrowe kopiк odpowiadaj±cego mu kodu јrуdіowego, rozprowadzan± na warunkach pkt.1 i 2 powyїej, na no¶niku zwyczajowo uїywanym do wzajemnej wymiany oprogramowania; lub

c.
doі±czyж do niego informacjк, jak± otrzymaіe¶ na temat oferty rozprowadzania odpowiedniego kodu јrуdіowego. (Ta moїliwo¶ж dozwolona jest tylko dla dystrybucji niehandlowej i jedynie wtedy, gdy otrzymaіe¶ dany program w kodzie wynikowym lub formie wykonywalnej wraz z wymienion± ofert± - zgodnie z podpunktem "b" powyїej).

Okre¶lenie kod јrуdіowy dla pracy oznacza formк pracy preferowan± dla wprowadzania do niej modyfikacji. Dla wykonanej pracy, kompletny kod јrуdіowy oznacza caіy kod јrуdіowy wszystkich moduіуw, wszelkie sprzкїone z ni± po¶rednicz±ce pliki opisuj±ce oraz zbiory komend stosowane do sterowania kompilacj± i instalowaniem programуw. Niemniej jednak, jako wyj±tek specjalny, dystrybuowany (w formie јrуdіowej albo binarnej) kod јrуdіowy nie musi obejmowaж niczego, co jest normalnie rozprowadzane przy pomocy gіуwnych komponentуw (kompilator, j±dro itd.) systemu operacyjnego, na ktуrym pracuje czк¶ж wykonywalna, o ile sam taki komponent towarzyszy tej czк¶ci.

Je¶li dystrybucja czк¶ci wykonywalnej albo kodu wynikowego realizowana jest poprzez oferowanie dostкpu do kopii z wyznaczonego miejsca, to oferowanie rуwnowaїnego dostкpu dla kopiowania kodu јrуdіowego z tego samego miejsca liczy siк jako rozpowszechnianie kodu јrуdіowego, nawet gdy strony trzecie nie s± zmuszone do kopiowania јrуdіa wraz z kodem wynikowym.

4.
Poza przypadkami jednoznacznie dozwolonymi w niniejszej Licencji, nie moїesz kopiowaж, modyfikowaж, sublicencjonowaж ani rozpowszechniaж Programu. We wszystkich pozostaіych wypadkach, kaїda prуba skopiowania, sublicencjonowania lub rozpowszechnienia Programu jest niewaїna i powoduje automatyczne wyga¶niкcie twoich praw z tytuіu Licencji. Niemniej jednak, stronom, ktуre juї otrzymaіy od ciebie kopie albo prawa w ramach niniejszej Licencji, licencje nie wygasaj± tak dіugo, jak dіugo strony te w peіni stosuj± siк do nich.

5.
Nie musisz akceptowaж niniejszej Licencji, jeїeli jej nie podpisaіe¶. Niemniej jednak, nic innego nie zapewni ci zezwolenia na modyfikowanie lub rozprowadzanie Programu i pochodz±cych od niego prac. Dziaіania takie s± prawnie zabronione, jeїeli nie przyjmujesz niniejszej Licencji. Dlatego teї, poprzez modyfikowanie b±dј rozpowszechnianie Programu (lub pracy na nim opartej) dajesz wyraz swojej akceptacji dla Licencji i wszelkich jej postanowieс i warunkуw dotycz±cych kopiowania, rozprowadzania i modyfikowania Programu lub opartych na nim prac.

6.
W kaїdym przypadku redystrybucji przez ciebie Programu (albo opartej na nim pracy), odbiorca automatycznie otrzymuje od pierwotnego licencjodawcy licencjк na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Programu na niniejszych zasadach i warunkach. Na korzystanie przez odbiorcк z udzielonych w niniejszej Licencji praw nie moїesz narzucaж juї dalszych ograniczeс. Nie jeste¶ stron± odpowiedzialn± za kontrolк przestrzegania Licencji przez osoby trzecie.

7.
Je¶li na skutek wyroku s±dowego lub zarzutu naruszenia patentu, jak teї z kaїdej innej przyczyny (nie ograniczonej do kwestii patentowych) zostan± narzucone na ciebie (niezaleїnie czy to moc± wyroku s±dowego, umowy, czy w inny sposуb) warunki sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, to nie zwalniaj± one ciebie z warunkуw Licencji. Je¶li nie moїesz prowadziж dystrybucji tak, aby wypeіniaж jednocze¶nie swoje obowi±zki z tytuіu niniejszej Licencji i inne odno¶ne obowi±zki, to w rezultacie nie moїesz wcale rozprowadzaж Programu. Na przykіad, gdyby licencja patentowa nie zezwalaіa na woln± od opіat licencyjnych redystrybucjк Programu przez wszystkie osoby, ktуre otrzymaіy kopie bezpo¶rednio lub po¶rednio od ciebie, to jedynym sposobem pozwalaj±cym ci na przestrzeganie i licencji patentowej, i Licencji niniejszej, byіoby caіkowite powstrzymanie siк od jakiejkolwiek dystrybucji Programu.

Jeїeli w jakich¶ szczegуlnych okoliczno¶ciach ktуry¶ fragment niniejszego punktu staіby siк niewaїny lub niewykonywalny, to intencj± jest, aby znajdowaіa zastosowanie pozostaіa czк¶ж punktu, a tre¶ж caіego punktu byіa stosowana w pozostaіych okoliczno¶ciach.

Celem niniejszego punktu nie jest zachкcanie do naruszania patentуw czy innych praw wіasno¶ci, albo teї do podwaїania ich waїno¶ci; niniejszy punkt za swуj jedyny cel ma ochronк integralno¶ci systemu rozpowszechniania wolnego oprogramowania, realizowanego za pomoc± publicznych licencji. Wielu ludzi bezinteresownie wniosіo swуj wkіad do stworzenia szerokiego zakresu oprogramowania upowszechnianego w tym systemie, maj±c zaufanie do konsekwentnego jego stosowania; wyі±cznie do autora/ofiarodawcy naleїy decyzja, czy їyczy on sobie rozprowadzania oprogramowania za po¶rednictwem innego systemu i licencjobiorca nie moїe tego prawa wyboru ograniczaж.

Intencj± niniejszego punktu jest jasne i wyraјne przedstawienie tego, co uwaїa siк za skutki, jakie rodzi pozostaіa czк¶ж niniejszej Licencji.

8.
W przypadku, gdy dystrybucja i/lub uїywanie Programu w niektуrych krajach poddane jest ograniczeniom patentowym lub zastrzeїeniom prawami autorskimi, pocz±tkowy posiadacz praw autorskich, ktуry poddaje Program pod oddziaіywanie niniejszej Licencji, moїe dodaж wyraјnie zakre¶lone geograficzne ograniczenie rozpowszechniania wyі±czaj±ce te kraje, dziкki czemu dystrybucja dozwolona bкdzie wyі±cznie w krajach czy w¶rуd krajуw nie objкtych takim wyі±czeniem. W przypadku takim, niniejsza Licencja obejmuje dane ograniczenie tak, jakby byіo ono wpisane w jej tre¶ж.

9.
W miarк potrzeby Fundacja Wolnego Oprogramowania moїe publikowaж poprawione i/lub nowe wersje Powszechnej Licencji Publicznej. Takie nowe wersje bкd± napisane w duchu podobnym do obecnej wersji, ale mog± rуїniж siк w szczegуіach poruszaj±cych nowe problemy czy zagadnienia.

Kaїdej wersji nadaje siк wyrуїniaj±cy j± numer. Jeїeli Program podaje numer wersji niniejszej Licencji, odnosz±cy siк do tej wersji i "wszelkich wersji nastкpnych", masz do wyboru albo stosowaж siк do postanowieс i warunkуw tej wersji, albo ktуrejkolwiek wersji pујniejszej wydanej przez Fundacjк Wolnego Oprogramowania. O ile Program nie podaje numeru wersji niniejszej Licencji, moїesz wybraж dowoln± wersjк kiedykolwiek opublikowan± przez Fundacjк.

10.
Je¶li chcesz wі±czyж czк¶ci Programu do innych wolnych programуw, ktуrych warunki rozpowszechniania s± inne, zwrуж siк pisemnie do autora z pro¶b± o pozwolenie. W przypadku oprogramowania objкtego przez Fundacjк prawem autorskim, napisz do Fundacji; czasami czynimy od tego odstкpstwa. W naszej decyzji kierujemy siк dwoma celami: utrzymania wolnego statusu wszystkich pochodnych naszego wolnego oprogramowania oraz - generalnie - promowania wspуіudziaіu i wielokrotnego stosowania oprogramowania.

WYRУB BEZ GWARANCJI

11.
PONIEWAЇ PROGRAM JEST LICENCJONOWANY BEZPЈATNIE, NIE JEST OBJКTY GWARANCJЎ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIЎZUJЎCE PRZEPISY. O ILE NA PI¦MIE NIE STANOWI SIК INACZEJ, POSIADACZE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY ZAPEWNIAJЎ PROGRAM W STANIE, W JAKIM JEST ("JAK WIDAЖ") BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRA¬NEJ, ANI DOMY¦LNEJ, W TYM MIКDZY INNYMI DOMY¦LNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ I PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH ZASTOSOWAС. CAЈO¦Ж RYZYKA W ZAKRESIE JAKO¦CI I SKUTECZNO¦CI DZIAЈANIA PROGRAMU PONOSISZ SAM. W RAZIE GDYBY PROGRAM OKAZAЈ SIК WADLIWY, PONOSISZ KOSZT CAЈEGO NIEZBКDNEGO SERWISU, NAPRAWY I KORYGOWANIA.

12.
O ILE OBOWIЎZUJЎCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ ALBO CZEGO¦ INNEGO NIE UZGODNIONO W FORMIE PISEMNEJ, ЇADEN POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI INNA STRONA MODYFIKUJЎCA I/LUB REDYSTRYBUJЎCA PROGRAM ZGODNIE Z POWYЇSZYMI ZEZWOLENIAMI, W ЇADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY, W TYM SZKODY OGУLNE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB SKUTKOWE, WYNIKЈE Z UЇYCIA BЎD¬ NIEMOЇLIWO¦CI UЇYCIA PROGRAMU (W TYM, MIКDZY INNYMI, ZA UTRATК DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH NIEDOKЈADNYCH, ALBO ZA STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB STRONY TRZECIE, JAK TEЇ NIEDZIAЈANIE PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JE¦LI DANY POSIADACZ BЎD¬ INNA STRONA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOЇLIWO¦CI POWSTANIA TAKICH SZKУD.

KONIEC ZASAD I WARUNKУW Jak stosowaж niniejsze Warunki do Twoich nowych programуw

Je¶li opracowujesz nowy program i chciaіby¶, aby staі siк on przydatny dla szerokiego ogуіu, najlepsz± drog± do osi±gniкcia tego bкdzie nadanie twemu programowi charakteru wolnego oprogramowania, ktуre kaїdy moїe redystrybuowaж i zmieniaж na niniejszych warunkach.

W tym celu do programu doі±cz poniїsze informacje. Bezpieczniej jest doі±czyж je na pocz±tku kaїdego pliku јrуdіowego, dziкki czemu najskuteczniej moїna przekazaж fakt nieistnienia gwarancji; kaїdy plik powinien przy tym nosiж uwagк "copyright" i odno¶nik, gdzie moїna znaleјж peіn± informacjк.

bnazwa programu i informacja, do czego on sіuїy. Copyright (C) 19../20.. nazwisko autorab bNiniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; moїesz go rozprowadzaж dalej i/lub modyfikowaж na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjк Wolnego Oprogramowania - wedіug wersji 2-giej tej Licencji lub ktуrej¶ z pујniejszych wersji.
Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej±, iї bкdzie on uїyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy¶lnej gwarancji PRZYDATNO¦CI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONYCH ZASTOSOWAС. W celu uzyskania bliїszych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.
Z pewno¶ci± wraz z niniejszym programem otrzymaіe¶ teї egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je¶li nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Podaj teї informacje o sposobie kontaktowania siк z tob± poczt± elektroniczn± lub zwykі±.

Je¶li dany program jest interaktywny, spraw, aby w momencie wchodzenia w tryb interaktywny wy¶wietlaі on komunikat jak w poniїszym przykіadzie:


Gnomovision wersja 69, Copyright C 19.. nazwisko autora Gnomovision wydawany jest ABSOLUTNIE BEZ ЇADNEJ GWARANCJI - w celu uzyskania dalszych szczegуіуw wpisz "show w". To jest wolne oprogramowanie i mile widziane jest dalsze rozpowszechnianie go przez ciebie na okre¶lonych warunkach - w celu uzyskania bliїszych szczegуіуw wpisz "show c".

Powyїsze hipotetyczne polecenia "show w" i "show c" winny powodowaж wy¶wietlenie odpowiednich czк¶ci Powszechnej Licencji Publicznej. Oczywi¶cie moїesz uїywaж innych poleceс niї "show w" i "show c"; mog± to byж nawet klikniкcia mysz± lub pozycje menu - co tylko sobie uznasz za stosowne.

Powiniene¶ teї poprosiж swego pracodawcк (je¶li pracujesz jako programista) czy teї swoj± szkoік (je¶li jeste¶ uczniem), o podpisanie, w razie potrzeby, "Rezygnacji z praw autorskich" do programu. Poniїej podajemy przykіad (zmieс nazwy/nazwiska):

My, firma Jojodyne Sp. z o.o. niniejszym zrzekamy siк
i rezygnujemy z wszelkich interesуw prawnych w zakresie
praw autorskich do programu "Gnomovision" (ktуry realizuje
nastкpuj±ce funkcje...), napisanego przez p.Jana Kowalskiego.

Podpis: /-/ Gniewosіaw Wielkowaїny

Gniewosіaw Wielkowaїny, Prezes...itp
Powszechna Licencja Publiczna nie zezwala na wі±czanie twego programu do programуw prawnie zastrzeїonych. Je¶li twуj program jest bibliotek± podprogramуw, moїesz rozwaїyж, czy nie bкdzie korzystniej zezwoliж na powi±zanie prawnie zastrzeїonych aplikacji z bibliotek±. Je¶li chciaіby¶ wіa¶nie tego dokonaж, zamiast niniejszej Licencji zastosuj Powszechn± Licencjк Publiczn± GNU dla Bibliotek.